Operat szacunkowy a opłata adiacencka

W poniższym artykule przedstawiamy informacje dotyczące operatu szacunkowego i opłaty adiacenckiej

2022-03-06 (aktualizacja: 2022-03-14)

Opłata adiacencka należna jest w sytuacji, gdy wartość nieruchomości wzrośnie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Kiedy należy ją zapłacić i w jakiej wysokości? Jakie znaczenie ma w tym przypadku operat szacunkowy nieruchomości? Zapraszamy do lektury artykułu.

Opłata adiacencka

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami opłata adiacencka jest świadczeniem wnoszonym na rzecz gminy w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Przedmiotowy wzrost wartości według ustawy spowodowany może być podziałem lub scaleniem nieruchomości, budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Scalenie bądź podział nieruchomości może przyczynić się do podwyższenia wartości nieruchomości na przykład poprzez stworzenie korzystniejszej konfiguracji obiektu. Jeżeli wzrost wartości nastąpił na skutek wspomnianej wyżej budowy urządzeń infrastruktury technicznej (na przykład dróg, urządzeń sieci kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej lub wodociągowej) dla naliczenia opłaty adiacenckiej nie będzie miał znaczenia fakt, czy właściciel nieruchomości bądź jej użytkownik wieczysty korzysta ze wspomnianych urządzeń. 

Wysokość opłaty adiacenckiej

Wysokość opłaty określona jest w wyżej wspomnianej ustawie. Wysokość jej stawki procentowej ustalana jest w pełni autonomicznie przez radę gminy, dla której oplata stanowi przychód własny, przy czym nie może ona przekroczyć 30% różnicy wartości nieruchomości, jeżeli do wzrostu wartości nieruchomości doszło w następstwie jej podziału, oraz 50% różnicy wartości nieruchomości, jeśli wzrost był skutkiem scalenia i podziału oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej. W przypadku wzrostu związanego z budową urządzeń infrastruktury gmina nie ma obowiązku naliczenia opłaty. Oplata ma obligatoryjny charakter jedynie w przypadku podziału i scalenia nieruchomości.

Na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości oplata może zostać rozłożona na raty, płatne przez okres maksymalnie 10 lat.

Operat szacunkowy jako potwierdzenie wzrostu wartości nieruchomości

W przypadku zaistnienia zdarzeń, mających wpływ na wartość danej nieruchomości, gmina rozpoczyna postępowanie administracyjne, w ramach którego wykonywany jest operat szacunkowy nieruchomości. Postępowanie kończy wydanie decyzji o wysokości opłaty adiacenckiej. W przypadku zastrzeżeń odnośnie sporządzonego operatu strona kwestionująca jego poprawność może zwrócić się do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o jego weryfikację, która powinna zostać przeprowadzona w terminie maksymalnie dwóch miesięcy. 


Oceń artykuł:

Operat szacunkowy a opłata adiacencka
Średnia 5/5 na podstawie 5 opinii.

autor posta Alicja Misiak

Autor
Alicja Misiak

Aplikant radcowski, pozyskuje praktyczne doświadczenie zawodowe podczas kompleksowej obsługi klientów, którym pomaga na etapie przedsądowym. Stara się w przystępny sposób tłumaczyć zagadnienia trudne, merytorycznie doradzi i podpowie konkretne rozwiązanie trudnej sytuacji.

Zostaw numer, oddzwonimy!